Invest

Investiční poradenství a optimalizace investic Snížení nákladů na pořízení a provoz

Poradíme, jak investice navrhnout s ohledem na jejich pořizovací, ale zejména provozní náklady. Náš zkušený tým vám pomůže ve všech fázích investice. Pomůžeme investici vymodelovat, projednat varianty, připravit potřebné, projednat nutné, optimalizovat náklady, pohlídat projektovou přípravu a projekční práce, nastavit systém jejího provozu a správy, až po její prodej.

Přínosy pro vásInvestiční poradenství a optimalizace investic

 • Získáte nové možnosti správy a rozvoje vašich investic
 • Získáte informace ke snížení investičních a provozních nákladů vašich aktiv
 • Získáte nástroje k usnadnění života a eliminaci starostí v souvislosti s investicemi

Proč s námiJsme srozumitelní a máme lidský přístup

 • Získáte dodavatele, pro kterého jste významný zákazník
 • Získáte kompetentního, spolehlivého a zkušeného partnera
 • Získáte loajálního partnera, který vám bude dlouhodobě pomáhat

Co umíme zajistit?Pomáháme vám v oblasti investic, nemovitostních investic a správy vašich aktiv a majetku.

 • Modelace investičních záměrů a variantní řešení
 • Posouzení priorit a závažnosti plánovaných oprav a investic
 • Optimalizace investičních záměrů z hlediska investičních nákladů
 • Optimalizace investičních záměrů z hlediska provozních nákladů
 • Optimalizace modelů financování investic
 • Pomoc při stanovení investičních nákladů
 • Projektové řízení
 • Technický dozor stavebníka (investora)
 • Kontrola stavu projektových dokumentací
 • Poskytneme nástroje správy dokumentace

Poskytujeme komplexní služby při pořízení, správě a prodeji vašich investic po technické stránce.

Zejména kontrolujeme:

 • Kompetentnost dodavatelů
 • Stav řešeného majetku a aktiv
 • Stav projektového řízení
 • Analýzu rizik
 • Oponenturu podnikatelských záměrů
 • Stanovení a dodržování nákladů
 • Provedeme oponentní ocenění nákladů
 • Dodržování termínů a lhůt
 • Stav a kvalitu projektových dokumentací
 • Energetickou náročnost

Dále poskytujeme:

 • Pomoc a součinnost při provedení technického, právního, ekonomického a environmentálního due diligence a dozor nad transakčním managementem
 • Navrhneme snížení energetické náročnosti investic
 • Optimalizujeme provozní náklady
 • Optimalizujeme náklady na pojištění majektu
 • Technický dozor investora/stavebníka
 • Zajistíme právní kontrolu smluv a plnění
 • Nastavíme efektivní reporting a data room

 • Provedeme kontrolu vámi určeného objektu nebo stavby s cílem získání pravdivé informace o aktuálním stavu objektu a plnění legislativních povinností majitele a provozovatele
 • Zkontrolujeme stav projektové dokumentace
 • Posoudíme, zda byla stavba postavena v souladu s dokumentací
 • Posouzení stavu stavební části objektu
 • Zjistíme energetickou náročnost stavby a připravíme průkaz energetické náročnosti
 • Posouzení environmentální části
 • Posouzení stavu po stránce bezpečnosti práce
 • Posouzení stavu po stránce požární ochrany
 • Posouzení stavu technického zařízení budov
 • Posouzení stavu rozvodů inženýrských sítí
 • Identifikujeme technická a stavební rizika
 • Provedeme termovizní měření
 • Provedeme kontrolu plnění legislativních povinností
 • Posouzení priorit a závažnosti plánovaných oprav a investic
 • Závěrečné vyhodnocení a doporučení
 • Provedeme stanovení nákladů nutných ke sjednání nápravy
 • Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
 • Služba je vhodná zejména pro všechny druhy staveb a budov

 • Provedeme kontrolu projektových dokumentací z hlediska požadavků legislativy
 • Zkontrolujeme stav projektové dokumentace z hlediska stavebně-technického
 • Provedeme optimalizaci projektu pro vaši spokojenost s ohledem na vaše možnosti
 • Navrhneme zlepšení vedoucí k urychlení času přípravy investice
 • Navrhneme úspory nákladů na výstavbu  snížíme cenu stavby
 • Navrhneme úspory provozních nákladů stavby  vymyslíme snížení plateb za energie
 • Navrhneme vhodná úsporná opatření
 • Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
 • Zajistíme vypracování projektových dokumentací pro všechny stupně řízení

Zajišťujeme součinnost a pomoc při nákupech a prodejích zejména nemovitostních investic:
 • Technická due diligence budov a aktiv
 • Právní due diligence
 • Ekonomická due diligence
 • Environmentální due diligence

 • Modelace záměrů a variantní řešení
 • Optimalizace modelů financování investic
 • Pomoc při stanovení investičních nákladů
 • Ověření možností vícezdrojového financování
 • Ověření bankovních nástrojů
 • Ověření možnosti investiční pobídky
 • Ověření dotačních možností
 • Dotační management

Postup spolupráce

1. krok

Úvodní schůzka

Setkáme se osobně u nás nebo vás navštívíme. Vyslechneme vaše trápení i přání.

2. krok

Seznámení s investicí

Seznámíme se s řešenou problematikou, objektem, investicí či portfoliem. Dle rozsahu může být služba zpoplatněna.

3. krok

Řešení, cena, čas

Na základě našich poznatků navrhneme řešení a předložíme cenovou nabídku s harmonogramem.

4. krok

Průběh spolupráce

Problematika investic předpokládá pravidelnější a důvěrná setkání. U nás objednané služby dodáme a máte nás i na telefonu.

Spolupracujeme s těmito partnery. Jsme otevřeni spolupráci.

Setkejme se, hovořme spolu, vyřešme to